Топличка академија струковних студија

Одсек за пољопривредно прехрамбене студије Прокупље

Државна Високошколска установа

Основне струковне студије

Основни струковни студијски програми за:

конципирани су у форми 3 + 1 и прилагођени савременим европским искуствима у образовању ових профила. У структури ових курсева предмети су подељени на општеобразовне, стручне и апликативне предмете, укључујући и изборне. У првој години преовлађују општеобразовни предмети који дају полазну основу будућим студентима ових курикулума (добија се 60 ЕСПБ). Друга година садржи стручне и делом изборно-апликативне предмете, чиме се полазницима омогућују сазнања из уже стручних области струковних студијских програма (добија се још 60 ЕСПБ). У трећој години студија, апликативним и изборним предметима, полазницима је омогућено да сами креирају своју диплому, тј. да добијена знања, вештине и стечена искуства одмах могу применити у пракси (додатно још 60 ЕСПБ). После треће године студија предвиђена је одбрана дипломског рада, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ. То омогућује инжињерима упис специјалистичких струковних студија у трајању од годину дана (60 ЕСПБ).
Квалификације које означавају завршетак Основних струковних студија стиче студент који је:
· Способан да сакупља и разврстава идеје и податке у предвиђеном, дефинисаном и стандардном формату;
· Научио да прецизно и пажљиво примењује принципе, средства, методе и поступке у решавању одређеног стручног питања или проблема, уз сагледавање и процену свих релевантних елемената у проблему;
· Овладао методама групног рада да би био оспособљен да ради ефикасно са другим стручњацима, као члан тима, и да извршава обавезе према другима;
· Научио да користи литературне и друге информационе изворе;
· Способан да настави усавршавање, и
· Научио методе комуницирања прилагођених стручној дисциплини и научио да пише јасне и концизне извештаје о практичним поступцима.

Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу је самостална високошколска установа, која остварује васпитно-образовну и истраживачку делатност у оквиру Основних струковних и Специјалистичких струковних студија из области пољопривреде, прехрамбене технологије и ветеринарске медицине, утемељену на тридесетогодишњој традицији. У овом периоду, Школа се развила у образовну и стручну институцију високе репутације.

На путу имплементације „Болоњског процеса”, од школске 2004/05. године, уведене су трогодишње студије, а упис студената се обавља у оквиру шест студијских програма Основних струковних студија:
– Воћарство и виноградарство
– Ратарство и повртарство
– Заштита биља
– Сточарство
– Прехрамбена технологија
– Струковна ветерина
као и студијски програм Мастер струковних студија са цетири модула:
– Фитомедицина
– Прехрамбена технологија
– Биљна производња
– Сточарска производња
На наведеним одсецима образују се кадрови који након завршених студија стичу диплому струковног инжењера пољопривреде одговарајуће струке, односно струковног инжењера пољопривреде – специјалисте, одговарајуће струке.
У историју Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу струковних студија уткан је рад многих генерација студената и професора. Свака нова генерација је настављала рад на тековинама својих претходника, а своја искуства остављала је у баштину новим генерацијама. Многи су учећи и радећи уткали пуно сопственог труда и времена у ову Школу, те у културни живот града и читавог региона Топлице.
Мисија школе, до извесне мере, рефлектује се кроз њен Статут, заснован на Закону о високом образовању, а сагледана је кроз три кључне функције – наставно-образовни рад, истраживачки рад и издавачка делатност – са снажном оријентацијом ка сарадњи са локалном самоуправом. Такође, Школа поспешује и регионалну и еврорегионалну сарадњу са сродним институцијама. Основни задатак и циљ је преношење најновијих научних и стручних знања и вештина из области пољопривреде и прехрамбене технологије.
Редовно планирамо и вреднујемо резултате својих студијских програма са задатком да стално развијамо, унапређујемо и преиспитујемо њихове садржаје, сагласно новим научним и стручним достигнућима, у чему релевантну улогу имају наставно особље и студенти. Периодично пратимо остваривање планираних активности, постављених задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата, њихову анализу и корективне мере евентуалних недостатака. Такође, Школа прати савремене трендове и одржава висок критеријум академског образовања на свим одсецима у области струковних студија, трудећи се да задржи до сада постигнуту репутацију у свим својим активностима.
Својим студентима нудимо:
– савремени програм образовања који реализују компетентни наставници,
– добро опремљене лабораторије и
– практична знања и вештине,
што обезбеђује ефикасан систем студирања и краћи пут до посла.
По завршетку студија, Ваше знање и вештине тражиће:
– јавна и приватна предузећа у области производње, заштите и прераде хране;
– произвођачи пољопривредне механизације и опреме у прехрамбеној индустрији;
– услужне специјализоване агенције и пројектантске фирме;
– школство, јавна предузећа, инспекцијске службе, као и
– самостално покретање породичног бизниса.
Од изузетног значаја су и посебне активности Школе из области пољопривредне производње и нових производно-технолошких процеса, како у примарној, тако и у прерађивачкој индустрији у области аграра. Посебне активности Школе се остварују кроз рад Лабораторије за испитивање – тренутно у поступку акредитације.

Мастер студије – Биотехнологија

Основна сврха струковног мастер студијског програма Биотехнологија јесте остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области биљне и сточарске производње, фитомедицине и прехрамбене технологије. Врста и режим студија прилагођени су потребама стратешког развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије. Сходно томе, активности су усмерене ка стицању функционалних знања и вештина за укључивање студената у конкретне гране биљне и сточарске производње, видове заштите биља, процесе прераде, производње и контроле хране. Примена метода активног учења ради креирања критичког мишљења, омогућава квалитетно и функционално знање које ће свршени студенти понети из школе.

Програм мастер струковног студијског програма Биотехнологија пружа потребна знања и вештине неопходна за постизање краткорочних и дугорочних циљева развоја пољопривредне и прехрамбене производње, будући да су свршени студенти одговарајућим методама наставе и учења квалификовани за креативни и иновативни рад у процесу примарне пољопривредне производње и прераде хране.

У креирању плана и програма студија узето је у обзир да се Србија налази у периоду знатних социјалних промена, који наглашава оријентацију на биљну, сточарску и контролисану производњу усклађену са стандардима ЕУ, оријентацију на производњу хране заснованој на промени власничке структуре у фирмама великих капацитета.

Без стручно оспособљених лица није могуће обезбедити заштиту руралних области и управљање пољопривредном производњом према принципима одрживости. Да би се на успешан начин управљало биљном и сточарском производњом, фармери морају бити едуковани на одговарајући начин. Мере заштите гајених биљака од проузроковача болести у будућности ће моћи да примењују само стручно оспособљена лица.

Породичне фирме и приватизоване компаније су предузећа која ће захтевати професионално квалификоване особе за управљање и руковођење производно-технолошким процесима, те ће свршени струковни мастер инжењери бити окосница и главни стручни ослонац у области прераде и контроле хране.

Основни циљ мастер струковних студија (МСС) студијског програма Биотехнологија јесте преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области биљне и сточарске производње, фитомедицине и прехрамбене технологије. Остали циљеви су:

 • континуирани свеобухватни развој свих аспеката пољопривредне струке, заштите биља, прехрамбене струке заснован на модерним принципима и стандардима,
 • стицање знања и вештина за профитабилну пољопривредну и прехрамбену производњу, примарно искоришћавање обновљивих природних ресурса уз заштиту околине, очувања ресурса руралних подручја и културног наслеђа,
 • стицање практичних знања из области биљне и сточарске производње што гарантује производњу здравствено безбедне хране,
 • стицање практичних знања из области фитомедицине o узрочницима биљних болести, биљним штеточинама и коровима, о средствима за заштиту биља, њиховој примени и утицају на животну средину,
 • стицање практичних знања и вештина из области прехрамбене технологије, тј. прераде свих пољопривредних производа који се користе као непрерађене намирнице за исхрану и пре свега за прераду до готових прехрамбених производа,
 • развој концепта образовања студената који нуди комплетног стручњака спремног за све изазове у биљној и сточарској производњи, уз истовремено стварање услова за стицање уско специјализованог знања, какво је потребно за конкурентну пољопривредну производњу и производњу и прераду хране,
 • модификација образовног система у складу са Болоњским процесом, односно постепено омогућавање студентима укључивање у европски високошколски образовни простор,
 • промовисање европске сарадње у осигурању квалитета, са нагласком на развој компатибилних критеријума и метода студирања. То значи прихватање европских димензија у високом образовању, међуинституционалне сарадње и шеме мобилности, као и интегралних програма студирања и истраживања у области пољопривреде и прехрамбене технологије.

Струковни назив који се стиче јесте струковни мастер инжењер пољопривреде. Савладавањем мастер струковног студијског програма Биотехнологија, струковни мастер инжењер пољопривреде је оспособљен да:

 • самостално решава теоријске и практичне проблеме из области биотехничких наука и технолошког инжењерства,
 • организује и контролише производњу,
 • самостално врши експерименте, статистичку обраду резултата, формулише и доноси закључке,
 • на одговарајући начин напише и презентује резултате рада стручној и широј јавности,
 • поседује знања, вештине, развијене способности и компетенције за заштиту животне средине и економично коришћење природних ресурса Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја,
 • примени знања у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно научног поља студија,
 • интегрише знање, решава сложене проблеме и да расуђује на основу доступних информација,
 • решава практичне проблеме у привредним предузећима и јавним установама.

Савладавањем мастер струковног студијског програма Биотехнологија, струковни мастер инжењер пољопривреде је компетентан да:

 • темељно познаје и разуме биотехнолошке процесе,
 • решава проблеме уз употребу научних метода и поступака,
 • повезује и примењује основна знања из различитих области,
 • прати савремена достигнућа у науци и струци,
 • развија вештине и способности у употреби знања у биотехнологији.

Циљеви мастер струковног студијског програма Биотехнологоја дефинисани су за сваки од предвиђених модула. Циљ модула Биљна производња дефинисан је у складу са потребама ратарско-повртарске и воћарско-виноградарске производње, са посебним освртом на организовање интензивне биљне производње на малим површинама и овладавање технологијама органске пољопривредне производње. Такође, један од циљева јесте и оспособљавање струковних мастер инжењера за рад у пољопривредним саветодавним и стручним службама, пољопривредним задругама, винаријама, дестилеријама и другим привредним субјектима.

Циљ модула Сточарска производња дефинисан је у складу са Законом о сточарству. Струковни мастер инжењери оспособљавају се за рад у пољопривредним стручним саветодавним службама, регионалним матичним службама, као и на сточарским фармама.

Циљ модула Фитомедицина јесте школовање струковних мастер инжењера који се, у складу са захтевима Закона о заштити биља и Закону о здрављу биља, оспособљавају за рад у примарној пољопривредној производњи, пољопривредним стручним саветодавним службама, али и у пољопривредним апотекама, као и предузећима која се баве прометом, увозом и дистрибуцијом пестицида и ђубрива на велико.

Циљ модула Прехрамбена технологија јесте школовање струковних мастер инжењера који се оспособљавају да обављају све стручне послове у домену производње хране биљног и анималног порекла, пекарама, дестилеријама, хладњачама, сушарама и другим објектима за прераду примарних пољопривредних производа. Такође, модул има за циљ оспособљавање младих људи за започињање породичног бизниса на малим пољопривредним газдинствима у делу прераде и финализације примарних ратарских, повртарских, воћарских и виноградарских производа. Због стицања знања из области контроле квалитета прехрамбених производа, свршени студенти се могу запошљавати у лабораторијама за контролу квалитета хране, као и у пољопривредним саветодавним и стручним службама.

Студијски програм Биотехнологија је створен у складу са принципима, дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије, као и болоњском декларацијом:

 • мастер струковне студије трају 2 године (4 семестра),
 • настава из једног предмета се изводи у току једног семестра,
 • број предмета у првом семестру је 3, у другом 5, у трећем 3, и у четвртом 3,
 • број изборних предмета у првом семетру је 1, у другом 3, и у трећем 3,
 • настава, у току једног семестра траје 15 недеља,
 • годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова,
 • струковни мастер студијски програм има укупно 120 бодова,
 • студијски програм је дефинисан са 4 модула. Студенти могу уписати студијски програм Биотехнологија са одговарајућим модулом, тако да није предвиђена могућност преласка са основних студија на друге модуле који нису компатибилни са модулом на Мастер студијском програму,
 • настава се изводи у добро опремљеним и просторно адекватним учионицама, вежбаоницама и лабораторијама, на огледном школском имању, као и у предузећима која се баве прометом пестицида, пољопривредним организацијама, центрима за пољопривреду, институтима биљне производње, републичким и општинским инспекцијама за заштиту биља, карантинским службама, расадницима, пољопривредним службама, заводима и удружењима произвођача, саветодавним службама, центрима за дораду, научним институцијама, хладњачама, сушарама, млиновима, пекарама, винаријама, дестилеријама и другим предузећима за прераду примарних пољопривредних производа.

Мастер струковни студијски програм Биотехнологија намењен је кандидатима који су завршили: одговарајуће основне струковне студије (I степен, 180 ЕСПБ) или одговарајуће специјалистичке струковне студије (II степен, 60 ЕСПБ). Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу уписује кандидате у складу са сврхом и циљевима, а сагласно стратегијским циљевима друштва ка повећању нивоа образовања у чијем је центру знање, као најважнији ресурс који покреће привредни и друштвени развој.

Упис на мастер струковни студијски програм Биотехнологија спроводи се на основу Конкурса који се објављује на сајту и огласној табли Одсека. Број студената који се уписује на студијски програм износи 32, односно 8 студената по модулу. Код рагирања уписа студената по модулима узима се у обзир остварена просечна оцена студирања на основним студијама. Страни држављани могу конкурисати за упис на мастер струковне студије, под условом да су извршили нострификацију школских јавних исправа, да су здравствено осигурани и да познају српски језик. Услови, начин и поступак провере знања језика, уређују се Статутом и дугим актима Одсека/Академије. Студентима са посебним потребама биће омогућене студије у складу са могућностима Одсека.

Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу је самостална високошколска установа, која остварује васпитно-образовну и истраживачку делатност у оквиру Основних струковних и Специјалистичких струковних студија из области пољопривреде, прехрамбене технологије и ветеринарске медицине, утемељену на тридесетогодишњој традицији. У овом периоду, Школа се развила у образовну и стручну институцију високе репутације.
На путу имплементације „Болоњског процеса”, од школске 2004/05. године, уведене су трогодишње студије, а упис студената се обавља у оквиру шест студијских програма Основних струковних студија:


– Воћарство и виноградарство
– Ратарство и повртарство
– Заштита биља
– Сточарство
– Прехрамбена технологија
– Струковна ветерина
као и студијски програм Мастер струковних студија са цетири модула:
– Фитомедицина
– Прехрамбена технологија
– Биљна производња
– Сточарска производња


На наведеним одсецима образују се кадрови који након завршених студија стичу диплому струковног инжењера пољопривреде одговарајуће струке, односно струковног инжењера пољопривреде – специјалисте, одговарајуће струке.
У историју Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу струковних студија уткан је рад многих генерација студената и професора. Свака нова генерација је настављала рад на тековинама својих претходника, а своја искуства остављала је у баштину новим генерацијама. Многи су учећи и радећи уткали пуно сопственог труда и времена у ову Школу, те у културни живот града и читавог региона Топлице.
Мисија школе, до извесне мере, рефлектује се кроз њен Статут, заснован на Закону о високом образовању, а сагледана је кроз три кључне функције – наставно-образовни рад, истраживачки рад и издавачка делатност – са снажном оријентацијом ка сарадњи са локалном самоуправом. Такође, Школа поспешује и регионалну и еврорегионалну сарадњу са сродним институцијама. Основни задатак и циљ је преношење најновијих научних и стручних знања и вештина из области пољопривреде и прехрамбене технологије.
Редовно планирамо и вреднујемо резултате својих студијских програма са задатком да стално развијамо, унапређујемо и преиспитујемо њихове садржаје, сагласно новим научним и стручним достигнућима, у чему релевантну улогу имају наставно особље и студенти. Периодично пратимо остваривање планираних активности, постављених задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата, њихову анализу и корективне мере евентуалних недостатака. Такође, Школа прати савремене трендове и одржава висок критеријум академског образовања на свим одсецима у области струковних студија, трудећи се да задржи до сада постигнуту репутацију у свим својим активностима.
Својим студентима нудимо:
– савремени програм образовања који реализују компетентни наставници,
– добро опремљене лабораторије и
– практична знања и вештине,
што обезбеђује ефикасан систем студирања и краћи пут до посла.
По завршетку студија, Ваше знање и вештине тражиће:
– јавна и приватна предузећа у области производње, заштите и прераде хране;
– произвођачи пољопривредне механизације и опреме у прехрамбеној индустрији;
– услужне специјализоване агенције и пројектантске фирме;
– школство, јавна предузећа, инспекцијске службе, као и
– самостално покретање породичног бизниса.
Од изузетног значаја су и посебне активности Школе из области пољопривредне производње и нових производно-технолошких процеса, како у примарној, тако и у прерађивачкој индустрији у области аграра.

Контакт

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА
ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНЕ СТУДИЈЕ

Ћирила и Методија бр. 1
18400 Прокупље


Централа: 027/324-311
Студентска служба: 027/324-878

текст преузет са vpps.edu.rs

Архива фотографија