Станковић Станка Тихомир Пера. Студент технике, ро Бен је 21. марта 1920. године у Ста рој Божурни. Од 1931. до 1939. го дине похађао је гимназију у Про купљу, а потом студирао технику у Београду.

У лето 1941. године, као један од првих чланова Партије у Про купљу, учествовао je у организо вању устаничког покрета у Топли ци. Био је члан партијског пове ренства за Топлицу и секретар

партијског бироа за Косаницу. Априла 1942. године ухватили су га недићевски жандарми у његовом родном селу и спровели га у Ниш, где је подвргнут мучењу. Извршио је самоубиство вешањем у логорској ћелији на Црвеном крсту.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972