Средња школа у Житорађи основана је 1978. године као део школе 15. мај у Прокупљу. Од 1982. године почиње да школује  браваре и електрозавариваче на другом степену стручне спреме. 1987. године постаје потпуна четвороразредна средња школа са пољопривредном и машинском струком. У саставу поменуте школе ради до 1993. године. Исте године постаје самостална и мења име у Пољопривредно-машинска школа у Житорађи.  Од 2005. године одлуком Школског одбора мења назив у Средња школа и  обогаћује своју образовну понуду увођењем подручја рада економија, право и администрације.

Данас је то модерна васпитно-образовна установа са разноврсним и стручним наставним кадром, опремљена савременим наставним средствима, која броји 269 ученика, распоређених у 12 одељења, са 65 запослених (од чега је 55 наставника, док осталих 10 радника чини помоћно и административно особље).

Образовни профил: Пољопривредни техничар

Представља  смер са најдужом традицијом у образовној понуди школе. Пружа образовање у пољопривредној струци, које се стиче проучавањем стручних предмета кроз све четири године школовања. Уписујемо једно одељење које броји 30 ученика.

У току четворогодишњег школовања на смеру пољопривредни техничар, поред општеобразовних предмета изучавају се и стручни предмети, као што су: Агрохемија, Педологија, Заштита биља, Воћарство, Сточарство, Ратарство, Повртарство, Пољопривредна техника…Стечена знања из стручних предмета, ученици примењују на практичној настави која се одвија на школској економији или у предузећима са којима школа има уговор о пословно – техничкој сарадњи. Стечену стручност и вештину ученици могу да примењују на својим приватним газдинствима.

Током школовања у Средњој школи у Житорађи, стичу се стручности и знања са акцентом на разумевање  процеса производње биљних и сточарских производа. Знања и стручност такве врсте ученици могу применити у догледној будућности у неком од пољопривредних комбината.

Пољопривредни техничари организују, надгледају и усклађују биљну и сточарску производњу на пољопривредним имањима. Производе житарице, поврће, индустријско и крмно биље, раде у воћњацима и у виноградима. У склопу сточарства они узгајају крупну и ситну стоку и живину.

Послови у ратарству и  виноградарству обухватају припрему тла, ђубрење, сетву, односно садњу, заштиту биља, жетву, складиштење и припрему производа за даљу прераду. Задужени су у разним пословима који се тичу  узгоја поврћа, житарица и воћа.

У школи се тежи ка очувању земљишта и правилном коришћењу храњивих материја, јер се нестручном и неправилном употребом вештачких ђубрива и других материја, може се утицати на загађивање земљишта.Такође школа и ученици утичу на повећавање еколошке свести и свести о значају производње здраве хране и очувања животне средине и земљишта.

Након завршетка овог образовног профила, ученици могу као пољопривредни техничари да се запосле у пољопривредним апотекама, расадницима, као и у свим организацијама које се баве производњом и продајом пољопривредних производа.

После завршене средње школе постоји велики избор смерова на пољопривредном факултету, на коме се стечено знање из средње школе може проширити. Поред поменутог факултета, такође се могу уписати и факултети из других области.

Образовни профил: Aутомеханичар (III степен)

Сматра се да је једно од најперспективнијих занимања трећег степена управо занимање аутомеханичар, будући да су особе које поседују диплому да су квалификоване за обављање овог посла задужене примарно да обављају све поправке у оквиру моторних возила, а првенствено да врше поправке на њиховом мотору. А будући да готово да не постоји особа која не поседује аутомобил, самим тим је и потреба за квалификованим аутомеханичарима велика.
Задужења која има свако запослен на овој радној позицији укључују и монтажу, односно демонтажу мотора, али и свих осталих механизама у оквиру конкретног возила. Основ наставног плана је усмерен на оспособљавање ученика да овладају свим детаљима који се односе на техничко одржавање различитих возила, тако да ће они, поред осталог научити и како се врши поправка свих појединачних делова, односно како се проверава исправност конкретних делова и на који начин може да се утврди квар, а како би се приступило његовој поправци.
Подразумева се да неко је квалификован за занимање аутомеханичар зна и на који начин се врши провера извршене поправке. Сем поправком мотора, аутомеханичари се баве и одржавањем, као и поправком карбуратора, али и спојница и мењача. Исто тако могу да поправљају и кочиони систем на аутомобилу, а затим и точкове, као и пнеуматике и све остале механичке делове возила.
Схаре+1ТњеетСхаре

Морамо да нагласимо и то да свако ко стекне диплому за занимање аутомеханичар има могућност не само да се запосли у различитим компанијама, већ и да изврши специјализацију, а како би стекао релевантне доказе да је способан да овај посао обавља потпуно самостално, тако да има могућност и да отвори самосталну аутомеханичарску радњу и тиме повећа своје шансе за зараду.
Што се тиче наставног плана и програма, као што смо рекли он предвиђа три године школовања, а за све те три године ученици имају обавезу да похађају и практичан део, чије трајање је прецизно одређено наставним планом. Они изучавају и опште, као и стручне предмете, стим да је на почетку школовања много већи акценат стављен на стицање општег образовања.
Сем 4 општа предмета који се изучавају током све три године (српски језик и књижевност, страни језик, математика и физичко васпитање), заступљени су и историја и географија, као и рачунарство и информатика, односно екологија и заштита животне средине. Током друге године школовања, од општих предмета су заступљени само четири уобичајена, као и музичка уметност и ликовна култура, а у трећем разреду осим четири поменута заступљен је још само предмет устав и права грађана, од општих.
Када су у питању стручни предмети, током прве године школовања ђаци изучавају хемију и машинске материјале, као и механику, односно техничку физику. А током другог разреда, од стручних предмета су присутни машински елементи, технологија обраде, основе електротехнике и технологија образовног профила. Иначе, предмети машински елементи и технологија образовног профила се изучавају и током трећег разреда, а уз то је додат и стручни предмет организација рада.
Сваки ученик има могућност да одабере који од понуђених обавезних изборних предмета жели да савлада, тако да на почетку сваке школске године он бира измеђју грађанског васпитања и верске наставе.

Образовни профил: Финансијски администратор

Образовни профил финансијски администратор ја најмлађи образовни профил у понуди школе и он је развијен по угледу на стручне профиле западно-европских земаља  и школовање траје четири године, после завршене основне школе. Избором овог профила ученици стичу знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулација, израде пословних писама, обављања пословне комуникације са купцима и добављачима.

Наставним програмом за образовни профил финансијски администратор предвиђени су предмети којима се стичу, пре свега, знања и вештине из рачуноводствених и финансијских области, али су предвиђени и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, током школовања овог профила стиче се општа култура и образовање – учењем страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона итд.

Практична настава износи око 15% целокупног школовања, док је овај проценат нешто виши у оквиру стручних предмета и износи 20%. У току целокупног школовања однос општеобразовних и стручних предмета је 50:50%.

Настава финансијско-рачуноводствене обуке обавља се у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку, где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија, а организовани кроз службе које постоје у оквиру неког предузећа. Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма објективног оцењивања и комуникације.

У другом, трећем и четвртом разреду блок настава која се реализује из предмета финансијско – рачуноводствена обука има циљ да теоријска знања која су претходно стечена повеже са праксом.  Циљ овог облика наставе јесте провера, у пракси, стечених знања и практично овладавање финансијско-рачуноводственим пословима.

По завршетку школовања финансијски администратори ће бити оспособљени да:

 • поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства;
 • обављају различите административне послове;
 • познају и примењују мере фискалне политике;
 • самостално обављају послове платног промета;
 • познају и примењују поступак израде биланса;
 • књиговодствено обухватају дужничко-поверилачке односе;
 • евидентирају послове са иностранством (увоз и извоз);
 • обрачунавају зараде, порез и допринос на зараде;
 • обрачунавају и књиже амортизацију;
 • поштују и примењују начела пословне и службене тајне;
 • презентују информације интерним и екстерним корисницима;
 • архивирају документа;
 • саставља и штампа извештаје о трошковима пословања;
 • прослеђује документа у финансијско књиговодство на књижење

Након завршетка школовања, финансијски администратори настављају школовање на економским  факултетима, факултету организационих наука и сродним факултетима.

Опште информације

Средња школа Житорађа

Адреса: Светосавска 23, 18412 Житорађа

E-mail: srednjazitoradja@mts.rs

ПИБ: 100368646

Матични број: 07314124

https://srednjazitoradja.edu.rs/