Под чијом је све влашћу била Топлица од досељавања Словена до XII века?

Пошто је Топлица у време досељавања Словена била под византијским утицајем то значи да су и Словени у њој били под византијском влашћу. У време јачања бугарске државе Топлица ће бити под влашћу Бугара. Када је Самоило (976 – 1018.) формирао моћно царство, Топлица ће бити у саставу Самоиловог царства. Од

почетка XI века Топлица је поново под утицајем Византије и тако ће бити све до појаве Немањића. “Словенска заједница, жупа Топлица била је у IX, X и XI веку свакако густо насељена са сталним живљем, са јасно дефин исаном хијерархијом племенских вођа, под врховном влашћу

Византије.”

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ