Туризам се упоређује са модерном индустријом, јачом од нафтне индустрије у светским размерама.

          Општина Прокупље са разноврсним природним и новоствореним вредностима  је недовољно  искоришћена  за развој туризма. Од туризма се очекује да ће својим мултипликативним ефектима дати импулс развоју  овог економски заосталог краја, пружити трајну основу егзистенције овдашњем становништву зауставити миграције и активирати развој пољопривреде, привредног предузетништва, трговине и остале делатности.

          Повољан географски положај, добра саобраћајна повезаност, планински простор,  долински и равничарски, са природним специфичностима чине да Општина Прокупље има квалитете за развој  рецетивног туризма а данас заостаје у развоју не само туризма него уопште. Друмски  саобраћај  за  сада има примарни значај за развој  туризма  ОПштине Прокупље. Топличка магистрала Е-75 непосредно укључује Прокупље у туристичке токове наше земље дајући му транзитни туристички значај. Долином Топлице преко Косова и долинама притока Дрине и Мораче остварује се веза са црногорским приморјем. Транзитност  је јасно назначена просторна и функционална карактеристика Топличког краја, јер представља везу између континенталног и приморског дела наше земље.

          Прокупље као центар СУБ региона Топлице је  значајно чвориште  дримског и железничког саобраћаја од чије развијености зависи да ли ће Прокупље успети да презентује своје природне и  антропогене вредности.

У општини Прокупље заступљени су следећи видови туризм: транзитни, излетнички,   екскурзиони и остали видови туризма (спортско-рекреативни, забавно-спортски, ловни, риболовни и сеоски).

Најатрактивније вредности  излетничког туризма прокупчана везане су за Хисар, Боровњак, Бели Камен, Ајдановац, Копаоник и Облачинско језеро.

Општину Прокупље за потребе туризма карактерише еколошки здрава средина погодна за здравствено рекреативни туризам, богатство воде рибом за потребе риболовног туризма, затим теренима које омогућавају развој зимско спортског туризма. Планине богате шумама и појединим врстама дивљачи дају могућност даљег развоја лов на туризма. Културно-историјски споменици допуњују природне потенцијале, чиме овај простор постаје атрактивнији за посетиоце.