Подручје општине Прокупље простире се на површини од 75.896 ха, Од oве површине пољопривредно земљиште заузима 45.083 ха или 60%, шума 26.895 ха или 35% и неплодно земљиште 3.918 ха или 5%.

Од површине пољопривредног земљишта 45.083 ха обрадиве површине су 81,6 % или 36.79 ха. Ова обрадива површина земљишта у општини подељена је на 210.000 парцела што значи да је 1 ха обрадиве површине подељен на 4,3 парцеле. Овако уситњени поседи додатно угрожавају експлоатацију земљишта као и његову еколошку заштиту.

          Поменуте површине земљишта су 98% у приватној својини а остатак је у државној својини. Приватном својином земљишта газдује око 16.585 домаћинстава  што по једном домаћинству износи око 2,8 ха. земље. Домаћинства су насељена у 107 насеља.           Земљиште је са веома разноврсним педолошким каракте-ристикама. Геолошка подлога је основ за остваривање одређеног типа земљишта,а такође значајан утицај има рељеф и клима. На основу чега издвајамо следеће типове земљишта: гајњаче 35%, гајњачеу оподзољавању 19.6%, гајњача скелетоидна 14.6%, смонице 11.6%, делувијални наноси 4.9%, алувијални наноси 3.3% рендзине, сирозем и др 10%.

          Земљиште по бонетској вредности креће се од прве до осме класе. Површине земљишта под првом класом 1%, друга клса 5.8%, трећа класа 17%, четврта класа 24%, пета класа 20%, од шесте до осме 32%.

          На обрађеним површинама земљишта гаје се различите биљне културе (графикон 3) и то 89% ратарске културе, 9% воћарске културе и 2% винове лозе.

          Земљиште поред река користи се за производњу ратарских култура, а у брдско-планинском подручју за гајење воћарских култура од којих водећу улогу има вишња. За воћарску производњу постоје изванредни како природни тако и земљишни услови који су углавном и искоришћени.