Општина Прокупље, више деценија имала је озбиљне проблеме везане за снабдевање водом, и то са становишта довољне количине и квалитета воде за пиће. У таквој ситуацији током 1991. године Д.Д. “Хидропројекат – Водопривреда“ из Београда је урадило Техноекономску анализу свих локалних изворишта у околини Прокупља из којих је могуће обезбедити допунске количине воде за водоснабдевање града до тренутка прикључења на систем “Селова”. На основу те анализе као најповољније решење одабрано је извориште подземне воде “Хисар” на десној обали Топлице. Испитивање овог изворишта је започето 1991.године комплексним хидрогеолошким истраживањима до 1994. године која су рађена у циљу утврђиванња резерви и квалитета подземне воде у пукотинској издани формиране у протозојским мермерима, који изграђују терене брда Хисар и подручје јужно од реке Топлице. У оквиру хидрогеолошких истраживања урађена су четири истражно експлоатациона бунара у којима су извршена појединачна и групно тестирање са око 75 л/с и са квалитетом подземне воде која се може користити за пиће без посебне прераде, осим хлорисања. Са изворишта “Хисар” подземна вода се допрема потисним цевоводом Ø 300 мм до црпне станице “Драгања” и одатле у дистрибутивну мрежу Прокупља и то директно у мрежу или преко постојећег резервоара на брду Хисар.

Предложено техничко решење је тако концепирано да се уклапа у трајно решење водоснабдевања Прокупља из система “Селова”.

Са становишта количине воде проблем посебно кулминира почетком деведесетих година када долази до великог прилива избеглица на наше просторе. Систем водоснабдевања града Прокупља је био на великим искушењима и доведен до саме ивице нормалног функционисања, с тим што се тај тренд и даље наставља. Када се томе дода проблем застаревања бунарског система и да се постојећа изворишта поред Топлице у оквиру припадајућих површина не могу експлоатисати више од постојећег, јасно је да је стање у водоснабдевању изузетно тешко. Иза тога, појављују се проблеми са нерационалним коришћењем пијаће воде (заливање башти и др.).

Да би се ови проблеми решили, потребно је реализовати одређене активности које су везане за санацију и надградњу изворишта за водоснабдевање Прокупља. Постојећа пројектна документација и пројекат водосистема БРЕСНИЦА, ХИСАР И БУМБУРЕК представљају основ за даљи развој целог система. Тренутно водоводни систем покрива скоро целу територију ГУП-а Прокупље, са малим изузецима. Званично регистрован број прикључења на водоводни систем је око 8.500 прикључака, а процењен број потрошача на њима је око 30.000. Потрошачи су подељени у три категорије: привреда, индивидуални потрошачи, стамбене зграде. Мерења потрошње код ових категорија се врше преко водомера, док су мерења у оквиру изворишта тренутно недовољна и неадекватна. Овоме треба придодати и да је добар део водоводне мреже стар 40 и више година и да је стање појединих деоница лоше, те су самим тим и губици у систему увећани и крећу се око 50 . Приоритетни задатак на санацији и развитку система водоснабдевања јесте добијање нове количине квалитетне воде /првенствено смањивањем губитака у дистрибутивној мрежи што се посиже реконструкцијом/, као и стварање претпоставки за рационално газдовање системом.