За вегетациони покривач општине карактеристична је значајна заступљеност шуме (око 35%) у чијој структури доминирају храст,сладун и цер , граб и леска .Нешто четинарских шума настало је пошумљавањем.Ливаде и пашњаци су такође доста заступљени (око 22%)док је остали део претежно под ораничним површинама,воћњацима и виноградима.

До висине од 500 метара расте и разно лековито биље . камилица, зова, липов цвет, нана, мајчина душица,јагода,купина,жалфија и др.

У одножју планина је појас антропогене вегетације ( поврће, житарице, воће, винова лоза ). После убирања летине неке од ових оивршина користе се као ловишта ниске дивљачи и птица.

Са порастом надморске висине настаје појас листопадних шума. Храст расте на присојној – јужној страни, најчешће, буква на осојној- северној, а поред овог дрвећа расте и граб, цер, леска, дрен, кун, јасен, брест, багрем, липа и др.

На висини од 1200 метара шири се букова шума са пашњацима пространим пропланцима. Ове шуме су у лето и јесен, јер се одликују специфичном свежом микроклимом и погодују развоју излетничког туризма. Једно од најуређенијих излетишта у овој зони је Ајдановац на Великом Јастребцу.

Изнад листопадних шума је појас мешовитих шума. Најпривлачније су у јесен када листопадна вегетација добије жуте и смеђе тонове, који су контрасни зеленилу четинара. На ове шуме се преко виших делова планина наставља појас четинарских вечно зелених шума( смрча, јела, бор ).

Зона ливада и пашњака се могу користити за гајање стоке и уређење стаза за алпско скијање ( спуст, слалом, велеслалом ) и нордиско скијање ( трчање, штафетно трчање, биатлон ).

Посредством човека створене су зелене парковске површине у насељима као изразите комбинације боја и облика богатог и разноврсног биљног света. По карактеристикама паркови осим своје биолошке функције су декоративно обликоване површине, које заједно са архитектонским објектима чине гратску целину.

Најуређенији парк се налази у кругу Основне школе ,, 9 Октобар ,, у Прокупљу.

У парку су прекоразличитог флористичког састава и његовог уметничког распореда и обликовања у виду различитих фигура представљини поједини догађаји из наше националне прошлости.Овај огледни, изразито школски пример уређења животног простора који је у функцији одмора и рекреације, добитник је прве Републичке награде 1987 год. За најбоље уређену школску парковну површину на нивоу републике Србије.

Шуме су богате ниском дивљачи ( зец, лисица, вук, јазавац, дивља свиња), као и високом ( срна и јелен ) а поља птицама ( Фазан, препелица, јастреб, пољска јаребица, дивља патка ), што пружа изваредне услове за развој ловног туризма.

Основна вредност природног потенцијала Општине Прокупље чине педолошки покривач,састављен од плодног земљишта и повољног температурног поднебља.Отуда произилази закључак о изузетним природним претпоставкама за развој комплексне пољопривредне производње.

Подручје општине Прокупље карактерише еколошки здрава средина (изузев града Прокупља) погодна за здравствено рекреативни туризам,постојање неколико водних акумулација богатих рибом,затим и скијашким теренима на Видојевици,Радану и Јастрепцу,који омогућавају развој зимско-спортског туризма.