У педолошком покривачу Општине Прокупље доминантно је заступљена смоница,плодно и високо продуктивно земљиште.Налази се на неогеним језерским седиментима , богата је хумусом и глиновитим материјалом .Користи се као њивско земљиште за гајење житарица и шећерне репе , док су само изузетно под воћњацима и виноградима.

Алувијална земљишта заступљена су у алувијалној равни Топлице и претежно се користе у повртарској производњи.

Задњих година део плодног земљишта остаје необрађено због масовног одсељавања на релацији село-град и слабљења економске моћи сеоског становништва.