Акумулација ,,Бресница,,формирана је на Бресничкој реци, на јужним падинама планине Јастребац.Изворишни део Бресничке реке је под гребеном који спаја два врха Стражимир и Ђушце. Водоток Бреснице настаје од Велике и Мале реке.Висина бране износи 25м а запремина акумулације 1380000м3.Просечан протицај реке Бреснице износи 110л/с.Акумулација ,,Бресница,,у свом коришћењу има 3 задатка и то :

1.Да задржи нанос .

2.Да амортизује поплавни талас.

3.Обезбеди коришћење воде реке Бреснице за снабдевање водом и оплемењивање водотока.

Из акумулације за потребе водоснабдевања просечно се захвата 60-70л/с,што представља 60% укупне потрошње Прокупља водом.

Акумулација ,,Растовница,,подигнута је на 400 м од ушћа Растовнце у Топлицу.

Висина бране износи 21м а запремина акумулације 468000м3 воде.Намењена је за снабдевање Прокупља индустријском водом , затим за одбрану од поплава и задржавање наноса .Због не довољне техничке опремљености,акумулација је забрањена за купање.И поред забране евидентно је масовно присуство купача из  Прокупља и околине.

Како се ради о важној Хидрографској вредности у не посредној близини Прокупља,то се овој акумулацији треба дати приоритет у извођењу завршних радова како би била у функцији развоја туризма.

Од осталих акумулација трба истаћи значај олимпијског базена  у Прокупљу који је у функцији спота и рекреације многобројних излетника.

Вички минерални извори избијају на раседној линији правца запад – северозапад исток –југоисток .Осим каптираних извора , испод Великог брега и у селу Вичи постоји још неколикко слабих извора и бунара са накиселом водом .Температура воде ових извора износи око 18 степени целзијуса.Бушотином дубоком 107м,дошло се до нових количина воде.Издашност ове бушотине износи 15л/с, а температура минералне воде која из ње истиче 19,2 степена.Према свом хемијском саставу минерална вода у Вичи сврстана је у алчкално киселе. Анализом извршеном у Балнео климатолошкком институту у Београду утврђено је да 1л ове воде садржи 3,159г различитих минералних соли и 2.175г сллободног угљендиоксида.Природна минерална вода са извора у вичи продаје се под називом :Топличка минерална кисела вода ,,Милан Топлица,,

Минерална вода Сува чесма код Прокупља се налази на крајњим јужним падинама Јастрепца,(неколико стотина метара изнад чесме )и то на метаморфитима претежно представљеним лигматит –гнајсевима .Из извора вода се помоћу цеви спроводи у резервоар који снабдева чесму која се налази поред самог асфалта.Релативно је слаб иззвор са издашношћу 0,2л/с али је интересантан због специјалног начина рада.Односно вода на обом извору избија у интервалима.Вода у року једног истог дана истиче у разним  размацима времена од 1 до 20 и више минута, а затим 10-50секунди престаје истицање воде.

У погледу генезе ова вода се може окарактерисати као десцедентна која се меша са кишним водама.У сушним периодима она скоро сасвим пресуши,због тога је и названа сува чесма.Ради се о хладној минералној води која има ниску минерализацију(0,720гр/л).Пријатног је укуса и користи се за пиће од стране излетника и транзитних туриста.

Воде са извора и издана у основи се користе за шире потребе становништва, а првенствено треба водити рачуна о исправности воде за пиће и снабдевености смештајно-угоститељских објеката за боравак туриста.

Недостатак чисте воде у топлици , низводно од Куршумлије до улива у Јужну Мораву,за развој купалишног туризма на отвореном простору захтева изградњу вештачких акумулација и базена на чијем уређењу треба и даље радити како би били у функцији не само локалног становништва већ и за потребе домаћих и страних туриста.