Када су у Топлици престали са радом многи у прошлости познати рудници?

Познато је да је Топлица, у не так давној прошлости. имала руднике који су били у функцији. Још у римском периоду Топлица је била позната као рударски крај. Средњевековна доку мента такође сведоче о постојању рудника у Топлици. Рударство је било развијено у XVI и XVII веку па и касније, све до открића Америке. Открићем Америке и отварањем нових поморских путе ва долази до опадања трговине са Турском, али и до прилива пле менитих метала из других крајева света. Примитивни начин производње и вађења руде довео је до обустављања вађења руде у многим рудницима који су били под Турском. То је време када многи рудници у Топлици престају са радом. Нарочито је на зат варање рудника утицала прва и друга сеоба Срба. После тог пери ода многи рудници у Топлици су потпуно запуштени.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ