Када Словени насељавају Топлицу и како је територи јално организована та словенска област?

Прве упаде словенских племена на Балканско полуострво имамо још у VI веку, али њихово трајно насељавање отпочело је тек у VII веку. Тако ће и Топлица као прилично плодно подручје бити насељена Словенима тек у VII веку. О томе нам говоре многи историјски извори.

Према писању К. Јиричека, Словени су своје области делили на проније – жупе. Називе областима давали су по речним долинама. Тако је и Топлица постала посебна жупанија. Као и друге жупе и Топлица је подељена на горњу и доњу, према току реке. “Граница између жупа био је насељен шумски или планински крај без тачно утврђених линија.”

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ