У којим историским изворима се говори о Топлици у XIII веку?

Историјских извора о Топлици за цео средњи век има веома мало. Као основни извори за тај период могу се користити владарске повеље. Тако краљ Милутин, у својој повељи упућеној манастиру Хиландару, помиње топличког епископа Јоаникија као петог по редоследу. Из наведеног редоследа се може извести закључак да је у Милутиновој држави топличка епископија била пета по значају, а тиме и по редоследу. Што наводи да је Топлица у то време пета по значају у српској држави и у сваком другом погле ду.

Топлицу помиње у својој повељи и цар Душан. Повеља је издата приликом оснивања манастира св. Арх. Михаила Гаврила код Призрена (манастир је зидан од 1348. 1353. године). У пове љи се наводи да је он поклонио овом манастиру село Тудорче. Рударе у Топлици. Из повеље се даље може видети да је у то време у Топлици живео и рођак цара Душана деспот Иван Оливер. Из

повеље се такође може закључити да Топлица није више једин ствена целина као што је некада била, већ да је раздељена међу српском властелом.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ