Џуверовић Арсенија Олга Оља. Студент агрономије, рођена је 21. септембра 1922. године у Београду.

у детињству је са родитељима живела у Прокупљу, где јој je отац био лекар.

На студијама је активно уче ствовала у напредном покрету београдских студената. Марта 1941. године, са мајком и братом, поново се настанила y Прокупљу, где је учествовала у припремама за покрет. За време рата, 1941. године је била секретар Месног комитета СКОЈ-а у Прокупљу, а касније секре тар Среског комитета КПЈ у Добричу и члан Окружног ко митета КПЈ за Топлицу.

Фебруара 1944. године, као слушалац партијског курса У Великоj Плани испод Јастрепца, рањена је у борби с четни цима, заробљена и стрељана.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972