Бисери

БИСЕРИ   – 6 ГРУПА , 154 ДЕТЕТА ( ГРУПЕ- МЕШОВИТА ЈАСЛЕНА, ДВЕ СТАРИЈЕ ЈАСЛЕНЕ, МЛАЂА И ДВЕ СРЕДЊЕ)

Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивну здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.

У планирању и програмирању рада води се рачуна и о:

– потребама и интересовањима деце и родитеља у односу на облик обухвата,

– месту пребивалишта и специфичним потребама (деца са потребом за досдатном подршком, деца без родитељског старања, породицама деце из девастираних средина итд.);

 – материјалној, просторној и кадровској могућности установе;

– специфичности услова рада по објектима у граду и сеоским насељима;

–  предлозима за промене на основу Извештаја о реализацији плана за протеклу радну годину и мишљењу стручних тела и актива.

puneven.com